O2 JetClear

O2 JetC­lear

Az Oxy Jet Peel­ing egy fej­lett és inno­va­tív tech­no­ló­gia, amely a szük­sé­ges hid­ra­táló anya­go­kat és az oxi­gént szu­per­szo­ni­kus sebes­ség­gel jut­tatja a bőrbe, átha­tol­ván a bőr­ré­te­ge­ken, ezál­tal elő­se­gítve a bőr ter­mé­sze­tes fris­ses­sé­gé­nek és rugal­mas­sá­gá­nak vissza­nye­ré­sét. A gyors javu­lás már az első keze­lés után ész­lel­hető.


Szempilla hosszabbítás

Szem­pilla hosszab­bí­tás

A szem­pilla hosszab­bí­tás egy for­ra­dal­mian új tech­no­ló­gia, amely — az eddig meg­szo­kott műszem­pil­lák­kal ellen­tét­ben — sok­kal ter­mé­sze­te­sebb hatás­sal jár.

Emese Koz­me­tika – az igé­nyes szépségszalon

Az Emese Koz­me­tika 1998-​tól áll a szé­pülni vágyók ren­del­ke­zé­sére Sepsiszentgyörgyön.

Folya­ma­to­san meg­újuló szol­gál­ta­tá­sok­kal vár­juk ked­ves ven­dé­ge­in­ket. Sze­ret­nénk meg­is­mer­tetni min­den­ki­vel az igé­nyes arc– és test­ápo­lás lehető­sé­geit, a sza­lo­nunk­ban ren­del­ke­zésre álló pro­fesszi­o­ná­lis keze­lé­se­ket és segí­tünk a leg­meg­fe­lelőbb koz­me­ti­kai készít­mé­nyek kivá­lasz­tá­sá­ban is!

Ven­dé­ge­ink nálunk szebbé, von­zóbbá vál­hat­nak – és nem utol­só­sor­ban fia­ta­labb­nak érez­he­tik magukat.

Együttmű­ködő vállalkozások:

Tün­dér­vi­lág Fotós­tú­dió

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség