Emese Koz­me­tika – az igé­nyes szépségszalon

Az Emese Koz­me­tika 1998-​tól áll a szé­pülni vágyók ren­del­ke­zé­sére Sepsiszentgyörgyön.

Folya­ma­to­san meg­újuló szol­gál­ta­tá­sok­kal vár­juk ked­ves ven­dé­ge­in­ket. Sze­ret­nénk meg­is­mer­tetni min­den­ki­vel az igé­nyes arc– és test­ápo­lás lehető­sé­geit, a sza­lo­nunk­ban ren­del­ke­zésre álló pro­fesszi­o­ná­lis keze­lé­se­ket és segí­tünk a leg­meg­fe­lelőbb koz­me­ti­kai készít­mé­nyek kivá­lasz­tá­sá­ban is!

Ven­dé­ge­ink nálunk szebbé, von­zóbbá vál­hat­nak – és nem utol­só­sor­ban fia­ta­labb­nak érez­he­tik magukat.

Együttmű­ködő vállalkozások:

Tün­dér­vi­lág Fotós­tú­dió

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség