Meny­asszony­nak készülök!

Menyasszonynak készülök!

Éle­tünk nem csak meg­szo­kott, több­nyire szürke hét­köz­na­pok­ból áll, hanem van­nak benne fon­tos, kiemel­kedő ese­mé­nyek is. Talán min­den közül a leg­ki­emel­kedőbb az esküvő napja. Főleg nekünk, nők­nek rend­kí­vül fon­tos, hogy ezen a napon mese­szerűen szé­pek legyünk, hogy az a szép­ség és har­mó­nia amely testünket-​lelkünket körül­ve­szi, kör­nye­ze­tünkre is kiter­jed­jen, mint­egy meg­elő­le­gezve eljö­vendő boldogságunkat.

Annyit készülsz, mint egy meny­asszony!”- zsém­belőd­nek néha pár­ja­ink, azt a női fel­is­me­ré­sün­ket nyug­tázva ezzel, hogy a „meny­asszony­ságra” való fel­ké­szü­lést nem árt ide­jé­ben elkez­deni. Főleg azok­nak, akik – talán fia­tal­sá­guk­ban és ter­mé­sze­tes szép­sé­gük von­ze­re­jé­ben bízva — nem jár­nak rend­sze­re­sen koz­me­ti­kus­hoz. Az esküvő nap­ján közép­pontba állí­tott meny­asszo­nyon viszont min­den kis rész­le­tet érté­kel vagy bírál a részt­vevő közön­ség s a tele­ví­zi­ó­zás fel­ta­lá­lása óta tud­juk azt is, hogy képen-​monitoron bizony más­ként néz ki az ember lánya, mint akkor, ha a tükörbe néz…

Mit taná­csol­ha­tok tehát a leendő aráknak?

Ha valaki ezelőtt nem járt rend­sze­re­sen koz­me­ti­kus­hoz, érde­mes elkez­de­nie a szak­em­ber segít­sé­gé­vel törődni bőre álla­po­tá­val, már néhány hónap­pal a nagy ese­mény előtt. A kozmetikus-​szépségtanácsadó elő­ször az arcbőr álla­po­tá­nak fel­mé­ré­sét végzi el, majd meg­be­széli ven­dé­gé­vel a terv­szerű bőrá­po­lás java­solt lépé­seit, a bőr rege­né­rá­lá­sá­nak lehető­sé­geit, a szem­öl­dök for­má­zá­sát, a szem­pilla fes­té­sét és ese­ten­kénti dau­e­ro­lá­sát. Több­fajta szín­kom­bi­ná­ci­ó­ból kivá­laszt­ják a meny­asszony egyé­ni­sé­gé­hez leg­in­kább illő árnya­la­to­kat, kipró­bál­ják a smin­ket, végül egyez­te­tik az esküvő előtti smink elké­szí­té­sé­nek időpontját.

Koz­me­ti­ku­sok szá­mára köz­tu­dott dolog, hogy sok ifjú hölgy – főleg, aki a hét­köz­na­po­kon sem hasz­nál sem­mi­féle smin­ket – ide­gen­ke­dik a meny­asszo­nyi sminktől, ter­mé­szet­el­le­né­sen kihí­vó­nak, vagy egye­né­sen szük­ség­te­len­nek tartva azt. Pedig a meny­asszo­nyi smink éppen akkor jó, ha inkább vissza­fo­gott, ha azt a fel­ada­tot tölti be, hogy kiemelje a szép­sé­get, elrejtse az apró kis hibá­kat és üdévé vará­zsolja viselője arcát.

A meny­asszo­nyi smink elen­ged­he­tet­len az össz­ha­tás szem­pont­já­ból. Lehet ele­gáns, egyedi, ext­ra­va­gáns, diva­tos, de min­de­né­kelőtt össz­hang­ban kell len­nie a ruhá­val, fri­zu­rá­val, cso­kor­ral és más kiegé­szítők­kel. Fon­tos szem­pont, hogy a smink­nek kifo­gás­ta­lan­nak kell marad­nia akár 1214 óra hosszat is, nem sza­bad elmo­sód­nia vagy lefoly­nia. Ez csak kellően hid­ra­tált arcbő­rön érhető el – ezért van szük­ség a bőr elő­ze­tes felkészítésére.

Ám hiá­ba­való a leg­szebb ruha és a leg­jobb smink is, ha az esküvőre való fel­ké­szü­lés min­den izgalma és feszült­sége ráíró­dik a meny­asszony arcára. Ezért java­sol­juk a leendő meny­asszo­nyok­nak, hogy ha tehe­tik, enged­je­nek meg maguk­nak esküvő előtt egy-​egy rela­xá­ciós, méreg­te­le­nítő vagy bőr­fris­sítő arc– és test­ke­ze­lést is. S bár a meny­asszo­nyi ruha sok min­dent takar, nem árt oda­fi­gyelni a dekol­tázsra, de még a kezdődő cellu­li­tiszra sem. Sza­lo­nunk­ban több­féle keze­lés közül választ­hat­nak: mik­ro­der­mab­rá­ziós, BDR(Beauty Defect Repair), mély­hid­ra­táló, rela­xáló, cellu­li­tisz keze­lé­se­ket, manu­á­lis és gépi arc­lif­tin­get, mik­ro­te­to­vá­lást, szem­pilla dau­ert és sok más, egyénre sza­bott eljá­rást állí­tot­tunk annak szol­gá­la­tába, hogy az esküvő nap­ján a leg­szebb­nek érez­hesse magát min­den menyasszony.

Beke Emese, kozmetikus-​szépségtanácsadó

Fotó: Héjja Bécó, Tün­dér­vi­lág Foto­s­tú­dió, Kézdivásárhely

Kap­cso­lódó cik­kek (1)

Húszas évek stílusa, újra

Húszas évek stí­lusa, újra

Az utóbbi idő­ben újra kere­setté vált a húszas-​harmincas évek sajá­tos divata. Január folya­mán meg­pró­bál­tuk újra­fo­gal­mazni ezt a stí­lust — elké­szült stú­dió­ké­pe­ink­ből kíná­lunk most íze­lítőt a vintage-​kedvelő meny­asszo­nyok­nak — és nemcsak…

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség