Szép­ség és művészet

Szépség és művészet

Bár mind a hét­köz­napi, mind pedig az alkalmi smink elsőd­le­ges funk­ci­ója az arc hibá­i­nak elrej­tése, vala­mint a szép­ség kieme­lése, tulaj­don­kép­pen min­den egyes smink műal­ko­tás­nak is tekint­hető: valaki meg­ál­modja, arra alkal­mas esz­kö­zök­kel meg­va­ló­sítja, a smink hor­dója pedig “élő kiál­lí­tási tárgy­ként” gyö­nyör­köd­teti környezetét.

Van azon­ban a smink­nek egy másik vál­to­zata is, amely­ben a hétköznapi/​alkalmi hord­ha­tó­ság tel­je­sen elveszti jelentő­sé­gét, cse­rébe viszont a művé­szi mon­da­ni­való lép elő­térbe: egy han­gu­lat, egy kor­szak, egy téma meg­je­le­ní­tése vagy ábrá­zo­lása. A smink hor­do­zója fősze­repből modellé húzó­dik vissza, maga a smink pedig a festő­vász­non meg­ele­ve­nedő, sze­met gyö­nyör­köd­tető kép sze­re­pét veszi fel.

A művé­szi smink nél­kü­löz­he­tet­len kel­léke a jó fotós: ő az, aki­nek a pár órá­nyi létre ter­ve­zett szép­sé­get úgy kell meg­örö­kí­te­nie, hogy napok, évek táv­la­tá­ból is gyönyörködtessen.

Művé­szi smink­je­ink­ből készült port­fó­li­ónk folya­ma­to­san bővül. Tekintse meg 2014-​es Nap­tá­run­kat ide kat­tintva, illetve 2015-​ös Nap­tá­run­kat itt.

20-​as évek témájú, retro stí­lusú smink­je­ink­ből itt talál­hat íze­lítőt.

Smink: Beke Emese és Beke Abi­gél. Fotó: Héjja Bécó.

Kap­cso­lódó cik­kek (3)

Naptár 2016

Nap­tár 2016

Nagy örö­münkre szol­gál, hogy a kéz­di­vá­sár­he­lyi Tün­dér­vi­lág Foto­s­tú­di­ó­val együtt készí­tett, Húszas évek… témájú 2016. évi Nap­tá­run­kat kará­cso­nyi aján­dé­kul adhat­juk hűsé­ges Ven­dé­ge­ink­nek.

2015-ös Naptár

2015-​ös Nap­tár

Nagy örö­münkre szol­gál, hogy 2015. évi Nap­tá­run­kat ez évben is kará­cso­nyi aján­dé­kul adhat­juk hűsé­ges Ven­dé­ge­ink­nek.


2014-es Naptár

2014-​es Nap­tár

Nagy örö­münkre szol­gál, hogy a kéz­di­vá­sár­he­lyi Tün­dér­vi­lág Foto­s­tú­di­ó­val együtt készí­tett, ext­rém smink témájú 2014. évi Nap­tá­run­kat kará­cso­nyi aján­dé­kul adhat­juk hűsé­ges Ven­dé­ge­ink­nek.

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség