Szem­pilla hosszabbítás

Szempilla hosszabbítás

A szem­pilla hosszab­bí­tás egy for­ra­dal­mian új tech­no­ló­gia, amely — az eddig meg­szo­kott műszem­pil­lák­kal ellen­tét­ben — sok­kal ter­mé­sze­te­sebb hatás­sal jár. A 3D tar­tós szem­pilla meg­hosszab­bítja, dúsabbá és vas­ta­gabbá teszi a ter­mé­sze­tes szem­pil­lát, ezál­tal kiemeli a tekin­te­tet. Az emberi szem­pil­lá­hoz hasonló, nagyon puha műanyag­ból készül, ter­mé­sze­te­sen ívelt. A szá­la­kat egyen­ként ragaszt­juk a szem­pil­lák­hoz orvosi minő­ségű, rugal­mas ragasz­tó­val. Vise­lete nagyon kényel­mes, súly­ta­lan, nem ron­csolja az ere­deti szem­pil­lá­kat és sok­kal tar­tó­sabb, mint az eddig meg­szo­kott műszem­pil­lák. A jó minő­ségű ter­mé­kekbő, kép­zett szak­em­ber által elké­szí­tett szem­pilla egyéni adott­sá­gok­tól függően akár 2 hóna­pig is tart, és csak a ter­mé­sze­tes szempilla-​cserélődéssel hull ki. A kihul­lott szem­pil­lák pót­lá­sára – akár­csak a műkö­röm gon­do­zása ese­té­ben – kb. 3 heten­ként szük­ség lehet.

A szem­pilla viselő­jé­nek nem kell vál­toz­tat­nia szo­ká­sos élet­vi­te­lén. Fon­tos viszont néhány ápo­lási tanács pon­tos betar­tása:

  • A fris­sen fel­ra­kott szem­pil­lá­kat 24 órán belül víz NE érje
  • NE sza­u­náz­zon 48 órán belül
  • NE gön­dö­rítse a szem­pil­láit
  • NE fes­tesse tar­tós szem­pil­la­fes­ték­kel szem­pil­láit
  • NE hasz­nál­jon víz­álló szem­pil­las­pi­rált
  • Csak 3D Las­hes™ szem­pil­las­pi­rál hasz­nál­jon és csak a szem­pil­la­vé­ge­ket fesse be
  • Kerülje a smink­le­mosó hasz­ná­la­tát a szem­pil­lá­kon, ola­jos smink­le­mo­sót tilos hasz­nálni.

Hogyan készül a 3D műszempilla?

Köz­remű­kö­dé­sé­vel, szem-​, arc­for­mája és karak­te­ré­nek meg­fe­lelően koz­me­ti­kusa kivá­lasztja a meg­fe­lelő műszem­pil­lá­kat.
Ezután a koz­me­ti­kai ágyon fekve mély­tisz­tí­tást végez a sze­men, fel­he­lyezi a szem­kör­nyé­kápoló gél­ta­paszt az alsó pil­la­sor védelme és a bőr táp­lá­lása érde­ké­ben, majd min­den arra alkal­mas szem­pil­lára egy szin­te­ti­kus szem­pil­lát ragaszt (össze­sen kb. 80100 szem­pil­lát sze­men­ként!). A keze­lés fáj­da­lom­men­tes, de szá­mít­son arra, hogy idő­igé­nyes…

Az alábbi képe­ken saját mun­kánk ered­mé­nye látható!

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség