Szalonunkról

Sza­lo­nunk belső kör­nye­ze­tét és han­gu­la­tát pár­évente átgon­dol­juk és átala­kít­juk. A leg­utóbbi, 2014-​ben vég­zett fel­újí­tás során a letisz­tult, mini­ma­lista meg­ol­dá­so­kat helyez­tük elő­térbe, igye­kezve ugyan­ak­kor meg­tar­tani a sza­lonra min­dig is jel­lemző meleg­sé­get és intimitást.

A szép­ség­sza­lon három kezelőággyal, smink­szo­bá­val, váró­val és egész­ség­ügyi helyi­ség­gel rendelkezik.

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség