O2 JetClear

O2 JetClear

A hám­ré­teg öre­ge­dési folya­mata — ami a rugal­mas­ság elvesz­té­sé­vel, a hidt­ra­tá­lás és vita­li­tás csök­ke­né­sé­vel jár — elke­rül­he­tet­len. A víz és az oxi­gén azok az ele­mek, amire állandó módon szük­sé­günk van a sej­tek rege­ne­rá­ciós folya­ma­tá­ban, és ami elő­se­gíti a szer­ve­zet kons­tans meg­úju­lá­sát ás revitalizácioját.

Az oxi­gén külön­le­ges tulaj­don­sá­gok­kal meg­ál­dott elem: a kuta­tá­sok ered­mé­nyei azt mutat­ják, hogy az átla­gos test­ápo­lási ter­mé­kek­nek 8 órára van szük­sé­gük ahhoz, hogy a felső hám­ré­te­gen átha­tol­ja­nak, s sok eset­ben, az epi­der­misz felső réte­ge­i­ben, ez a folya­mat meg­re­ked. Az Oxy Jet Peel /​Oxy Spray keze­lés során a ható­anya­gok mélyen bejut­nak az epi­der­miszbe, akár ½ — 1 óra alatt is. További elő­nye az oxi­gén infú­zíós terá­pi­á­nak, hogy fel­gyor­sítja a gyó­gyu­lási folya­ma­to­kat olyan inva­zí­vabb keze­lé­sek után, mint pél­dául a léze­res szőr­te­le­ni­tés vagy a per­ma­nens make-​up.

Az oxi­gén infú­zíós terá­pia 5 pár­hu­za­mos szin­ten egy­idejű­leg hat:

Tisz­tí­tás: az oxi­gén, víz és vita­mi­nok­ból álló, szu­per­szo­ni­kus sebes­ségü sugár mélyen meg­tisz­títja a hám­ré­te­get és ragyo­góan fel­fris­sült bőrt hagy maga után.

Hám­lasz­tás: a felső hám­ré­teg elhalt része­i­nek az eltá­vo­lí­tása, a bőr tónu­sá­nak, fris­se­sé­gé­nek a visszaadása.

Hid­ra­tá­lás: a bőr­fel­színre irá­nyi­tott, víz, oxi­gén és vita­mi­nok keve­ré­kéből álló sugár inten­zí­ven hid­ra­tálja és nyug­tatja bőrünket.

Oxi­gé­ne­zés: az oxi­gén és vita­min infú­zíó mélyen beha­tol a der­misz réte­ge­ibe. Az ered­mény a bőr vita­li­tá­sá­nak azon­nali visszanyerése.

Kerin­gés javi­tása: a szu­per­szo­ni­kus sebes­ség­gel a bőr fel­szí­nére irá­nyi­tott víz­su­gár javítja az adott fel­szín mikrokeringését.

Oxy Jet Peel­ing

Az Oxy Jet Peel­ing egy fej­lett és inno­va­tív tech­no­ló­gia, amely a szük­sé­ges hid­ra­táló anya­got és az oxi­gént szu­per­szo­ni­kus sebes­ség­gel jut­tatja a bőrbe, átha­tol­ván a bőr­ré­te­ge­ken, ezál­tal elő­se­gítve a bőr ter­mé­sze­tes fris­ses­sé­gé­nek és rugal­mas­sá­gá­nak vissza­nye­ré­sét. A gyors javu­lás már az első keze­lés után ész­lel­hető.

Oxy Spray

Az Oxy Spray keze­lés­nek anti­o­xi­dáns és gyul­la­dás­gátló hatása van. A keze­lés két lehető­sé­get kínál a fel­hasz­náló szá­mára:
+ a “Pure Oxy­gen Spray” — amely oxi­gé­nes keze­lés és ered­mé­nye­kép­pen a bőr finom és sima lesz. Egy­ben nyug­tató hatása is van.
+ az “Oxy­gen & Ampulla Spray” keze­lés — amely oxi­gé­nes és más olda­to­kat fel­hasz­nálva (mint pél­dául kol­la­gén, arc­to­nik vagy haj­ápoló) fejti ki hatá­sát.

(mic​ro​derma​.ro)

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség