Mik­ro­der­mab­rá­zió — új készülékkel!

A mik­ro­der­mab­rá­zió (mély­hám­lasz­tás) a meg­fi­a­ta­lí­tás lehető­sé­gét nyújtja bőrünk­nek. Ez egy manu­á­lis hám­lasztó, fia­ta­lító eljá­rás. A keze­lés során — mely vala­mennyi bőr­tí­pus­nál alkal­maz­ható, nem kel­le­met­len, nem fáj­dal­mas, s az ered­mény azon­nal lát­ható — spe­ci­á­lis alumínium-​oxid kris­tá­lyok­kal távo­lít­juk el a felső hám­ré­te­get, mely­nek követ­kez­té­ben a bazá­lis réteg­ben felerő­sö­dik a fia­tal, működő­ké­pes bőr­sej­tek képző­dése. Ezek a bőr­sej­tek fel­felé ván­do­rol­nak, és lépésről-​lépésre pótol­ják a káro­so­dott szöveteket.

Az eljá­rás során a bőr hihe­tet­le­nül átjár­ha­tóvá válik azál­tal, hogy a szá­raz, felső hám­ré­te­gét lecsi­szol­juk: a fel­vitt ható­anya­gok eddig nem ismert mély­ségbe szí­vód­nak fel. A mik­ro­der­mab­rá­zió segít­sé­gé­vel inten­zí­ven tudunk hal­vá­nyí­tani kis terü­letű prob­lé­má­kat, pl. pig­ment­fol­tot, keloid, szar­ka­láb – s mind­ezt veszély­te­le­nül, ámde ered­mé­nye­sen, mivel a többi peel­ing eljá­rás­nál a peel­in­ge­zés mély­sége több­nyire nem szabályozható.

A mik­ro­der­mab­rá­zió már egy alka­lom­mal is lát­ható és tapint­ható ered­ményt hoz, az 12 hetente elvég­zett 56 alka­lom­ból álló kúra min­den­kép­pen tar­tó­sabb hatás­hoz vezet. A keze­lé­sek ideje alatt a csi­szo­lás után inten­zív hid­ra­tá­lás tör­té­nik, sejt­re­ge­ne­ráló anya­gok­kal táp­lál­juk a bőrt, foko­zott pig­men­tá­ció ese­tén mela­nin képző­dést csök­kentő anya­go­kat viszünk a bőrbe. A mik­ro­der­mab­rá­zió koz­me­ti­kai keze­lé­sek­kel kiegé­szítve – ered­mé­nyét tekintve – egyike a leg­ha­té­ko­nyabb eljá­rá­sok­nak. A test­ke­ze­lé­sekre is kivá­lóan alkal­mas mód­szer (striae, cellu­lit) merő­ben új lehető­sé­ge­ket kínál a hölgyeknek.

A mély­hám­lasz­tás opti­má­li­san alkalmazható:

 • atrop­hie
 • hyper­ke­ra­to­sis
 • pig­ment­hi­bák, öreg­ségi foltok
 • tisz­tá­ta­lan­sá­gok, akne sebhelyek
 • fény és nap okozta károk
 • dohány­zás okozta matt bőrszín
 • elsza­ru­so­dott, prob­lé­más bőr kezelése
 • SOS bőr­re­ge­ná­rá­lás
 • érett, fény­ká­ro­so­dott, dohá­nyos, stresszes bőrre
 • revi­ta­li­záló kúraként
 • kel­loid kezelésként

A Dr Derm kezelő­gép csa­lád meg­újult tagja, a Der­mab­ra­sion Dig­i­tal bővel­ke­dik tech­ni­kai bra­vú­rok­ban: ilyen a tel­jes körű prog­ra­moz­ha­tó­ság és a nyo­mó­gom­bos vezér­lés, az auto­mata tisz­tító és dugu­lás­el­há­rító rend­szer, a módo­sí­tott szűrő tech­no­ló­gia vagy a beépít­hető ult­ra­han­gos modul. A készü­lék­kel a bőr felső, elöre­ge­dett sejt­je­i­nek eltá­vo­lí­tá­sát könnyed moz­du­la­tok­kal végez­het­jük, hiszen a vacu­cont­rol® auto­ma­tika gon­dos­ko­dik a bőr meg­nyúj­tása és túl­szí­vása nél­küli biz­ton­sá­gos és kom­for­tos keze­lés­rol. A bőr mini­má­lis kivö­rö­sö­dés mel­lett azon­nal friss és üde lesz.

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség