Elektrokozmetika

Sza­lo­nunk­ban nem csu­pán egy­szerű tisz­tí­tó­ke­ze­lé­sek­kel, rövid masszá­zsok­kal vár­juk ven­dé­ge­in­ket, hanem igyek­szünk meg­fe­lelni annak a ter­mé­sze­tes igény­nek, hogy rela­xáló, pihen­tető kényez­te­tés­ben legyen része annak, aki igénybe veszi a szolgáltatást.

Ezért olyan össze­tett keze­lé­se­ket kíná­lunk ven­dé­ge­ink­nek, melyek nem­csak a bőr egész­sé­gét, szép­sé­gét, hanem az egész test és a lélek egyen­sú­lyát is szol­gál­ják. A wellness-​kozmetikai keze­lé­sek során ven­dé­ge­ink rela­xál­nak, fel­töltőd­nek, kipi­he­nik magu­kat anél­kül, hogy eköz­ben bár­mi­lyen kel­le­met­len érzet, fáj­da­lom meg­za­varná őket.

Az elekt­ro­koz­me­tika indi­rekt mód­sze­reit kép­vi­selő készü­lé­ke­ink­kel (ezek nem gya­ko­rol­nak köz­vet­len áram­ha­tást a bőrre, pél­dául: ult­ra­hang, vákuum, mik­ro­masszázs) lehető­ség nyí­lik a bőr élet­tani folya­ma­ta­i­nak javí­tá­sára, a ható­anya­gok beju­tá­sá­nak ser­ken­té­sére, a well­ness szi­gorú alap­el­ve­i­nek meg­sér­tése nél­kül. A hatóanyag-​bevitelt az alábbi mód­sze­rek segít­sé­gé­vel fokozhatjuk:

Fris­sítő mikroforézis

A bőr mikroforézis-​kezelése nagy­ban hoz­zá­já­rul a ven­dég ella­zu­lá­sá­hoz, pihe­né­sé­hez, ugyan­ak­kor a bőr igé­nye­i­nek meg­fe­lelően fel­vitt koz­me­ti­ku­mok segít­sé­gé­vel javítja a hid­ra­tált­sá­got, a táp­anyag­el­lá­tást, élén­kíti a nyi­ro­k­áram­lást, az anyagcsere-​folyamatokat, vala­mint javítja a bőr eset­le­ges hibáit is (pél­dául hege­ket). A mód­szer lényege, hogy a készü­lék kezelő­fe­jébe épí­tett apró motor egyen­le­tes vagy erő­södő, majd gyen­gülő finom masz­százst végez, áram­ha­tás nél­kül. A ható­anya­go­kat, álta­lá­ban gél­masz­ko­kat, gél­ál­lagú ampul­lá­kat a kezelő­fej szinte bele­ütö­geti a bőrbe. A ven­dé­gek a mikroforézis-​kezelés alatt tel­jes rela­xá­ci­óba kerül­nek, a halk zene és a lég­zés rit­mu­sá­ban vég­zett moz­du­la­tok a töké­le­tes nyu­ga­lom érzé­sé­vel tölti el őket.

Szo­no­fo­ré­zis – a még haté­ko­nyabb kezelés

A szo­no­fo­ré­zis során ult­ra­hang­gal tör­té­nik a hatóanyag-​bevitel (szono = hang). Az impulzus-​üzemmóddal fel­sze­relt ult­ra­han­gos esz­kö­zök hasz­ná­lata tel­je­sen fáj­da­lom­men­tes, és a bőr szer­ke­ze­té­nek mara­dandó meg­vál­toz­ta­tása nél­kül jut­tat­ják a zsír­ban oldódó, lipo­szó­más, vala­mint a víz­ben oldódó ható­anya­go­kat a bőrbe. Mind­ezek mel­lett a hám– és a kötő­szö­vet anyag­cse­ré­jére is jóté­ko­nyan hatnak.

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség