AHA — Alfa-​hidroxy sav

AHA - Alfa-hidroxy sav

Manap­ság a koz­me­ti­ku­mok között az ún. AHA tar­talmú ter­mé­kek slá­ger­nek szá­mí­ta­nak. Az AHA nem más, mint az Alfa-​hidroxy sav angol meg­fe­lelő­jé­nek (Alpha-​hydroxy acid) kezdő­betűiből kép­zett betű­szó. Az Aha-​k bizo­nyos gyü­möl­csök­ben és élel­mi­sze­rek­ben for­dul­nak elő pl. az alma­sav az almá­ban, a tej­sav a tej­föl­ben, a cit­rom­sav a cit­rus­fé­lék­ben. A gli­kol­sav a cukor­nád­ban talál­ható. Szer­ke­ze­tét tekintve a gli­kol­sav a leg­ki­sebb méretű és ezért szí­vó­dik fel a leg­job­ban az AHA-​k közül.

Az AHA-​k nem­csak a hám sza­ru­ré­te­gé­ben, de mélyebb hám­te­rü­le­te­ken és a hám alatti ún. irhá­ban vagy der­mis­ben is jóté­kony szer­ke­zeti vál­to­zá­so­kat okoznak.

Kis tömény­ség­ben (515%) a sza­ru­ré­teg sejt­je­i­nek kap­cso­ló­dá­sát meg­szűn­tetve a halbőrű­ség (ich­tyo­sis), a pat­ta­ná­sos bőr és egyéb foko­zott sza­ru­so­dás­sal járó elvál­to­zá­sok keze­lé­sére használható.

Maga­sabb kon­cent­rá­ci­ó­ban (40%) a sza­rusej­tek levá­lá­sát, a hám­sej­tek szét­vá­lá­sát idé­zik elő ezál­tal alkal­massá válva a felü­leti és mély hámlasztásra.

A maga­sabb kon­cent­rá­ci­ójú ter­mé­kek ott­honi hasz­ná­lata nem aján­lott, a koz­me­ti­kus szak­em­ber is csak ala­pos elmé­leti és gya­kor­lati fel­ké­szü­lés során sajá­títja el alkal­ma­zási tehnikáját.

A kémiai hám­lasz­tás során azért viszünk fel a bőrre ilyen magas kon­cent­rá­ci­ójú savat, hogy a hám­ré­te­get és a hám alatti irha felső réte­gét meg­sem­mi­sít­sük. Gyó­gyu­lás után itt új hám­sej­tek képződ­nek, így a bőr simább és fia­ta­lo­sabb lesz.

Az összes AHA közül a leg­jobb haté­kony­ságú és leg­biz­ton­sá­go­sabb a gli­kol­sav. Min­den bőr­tí­pusra hasz­nál­ható, jól tole­rál­ható és a hám­lasz­tás folya­mata a koz­me­ti­kus által jól irá­nyít­ható. Ugyan elő­for­dul­hat az into­le­ran­cia és aller­gia kiala­ku­lá­sá­nak veszé­lye a gli­kol­sav­val szem­ben, de ez már a hám­lasz­tás előtti elő­ke­ze­lés során alkal­ma­zott ala­csony tömény­ségű gli­kol­sa­vas krém próba-​alkalmazása során kide­rül. Amennyi­ben ven­dé­günk nem tole­rálja a gli­kol­sa­vat, más ható­anyagú vagy teh­no­ló­gi­ájú keze­lési módot választunk.

Mikor alkal­maz­hat­juk a gli­kol­sa­vas hámlasztást?

A gli­kol­sa­vas mély­hám­lasz­tás kivá­lóan és biz­ton­sá­go­san alkal­maz­ható több bőr­fo­lya­mat, bőr­be­teg­ség ese­tén is. Ezek közé tar­toz­nak a bar­nás pig­men­tá­ci­ó­val járó és sok nőnek panaszt okozó leg­gyak­rab­ban ter­hes­ség vagy fogam­zás­gátló tab­let­ták sze­dése során kiala­kuló ún. máj­fol­tok és a gyul­la­dá­sos folya­ma­tok utáni pig­men­tá­ciók. Pat­ta­ná­sos folya­ma­tok utáni hegek, idős­kori pig­ment­fol­tok, rán­cok, a napár­ta­lom okozta pör­kö­sö­dé­sek ezzel a mód­szer­rel helyrehozhatók.

Mikor ellen­ja­vallt a gli­kol­sa­vas mélyhámlasztás?

Ter­hes­ség és szop­ta­tás ide­jén, her­pe­szes folya­mat, keloid haj­lam ese­tén a keze­lést nem ajánljuk.

Utókezelés

Fon­tos, hogy a páci­ens a hám­lasz­tás után nagyon figyel­jen oda a fény­vé­de­lemre. Ha a bőr­pír las­san szűnne, vagy a hám­lasz­tás mély­sége miatt pörk képződne, akkor érde­mes egyéb gyógy­kré­me­ket is használni.

Mellékhatások

A mel­lék­ha­tá­sok a beteg bőr­tí­pu­sá­nak figye­lem­be­vé­te­lé­vel és az előí­rá­sok szi­gorú betar­tá­sá­val a mini­má­lisra csök­kent­hetők! Rész­le­tes fel­vi­lá­go­sí­tá­sért láto­gassa meg sze­mé­lye­sen koz­me­ti­kai szalonunkat!

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség