Férfikozmetika

A köz­mon­dás sze­rint elég, ha a férfi egy fok­kal szebb, mint az ördög — de tud­juk, hogy ez ma már nem érvé­nyes, és ezt a fér­fiak is tud­ják. A bőrük ugyan­úgy magán viseli a stressz, a kör­nye­zeti ártal­mak, a dohány­zás, a nap­su­gár okozta károk követ­kez­mé­nyeit, mint a nőké. Ezért van szük­sége egy modern, igé­nyes fér­fi­nek férfi koz­me­ti­kára.

Az Emese Koz­me­tika évek óta siker­rel hasz­nálja az aca­dé­mie sci­en­ti­fi­que de beauté pro­fesszi­o­ná­lis koz­me­ti­kum­gyártó “for men”- ter­mék­ská­lá­ját, amely min­den bőr­tí­pusra sajá­tos keze­lést tesz lehetővé.

2007-​ben ez a ter­mék koz­me­ti­kai Oscar-​díjat nyert!

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség