Gyantázás

Gyantázás

A gyan­tá­zás a leg­gyak­rab­ban alkal­ma­zott és leg­ked­vel­tebb szőr­te­le­ní­tési mód. Gyan­tá­zás előtt fel­tét­le­nül meg kell tisz­tí­tani a bőrfelületet.

A szőr­szál kité­pé­sé­nek hatá­sára a szőr­hagy­mák elhal­nak. Az évek során kiko­pik a szőr. A gyan­tá­zás­nak 45 hét a tar­tós­sága. Gyan­tá­zás után bőr­nyug­tató bal­zsam­mal, krém­mel, zse­lé­vel szük­sé­ges kezelni a szőr­te­le­ní­tett felü­le­tet, ez egy­ben fertőt­le­níti is.

A leg­kö­ze­lebbi gyan­tá­zást akkor érde­mes végez­tetni vagy végezni, ha leg­alább 45 mil­li­mé­terre újra megnőt­tek a szőrszálak.

Az Emese Szép­ség­sza­lon újdon­ság­ként nem csak gyan­tá­val, hanem PANDHY’S™ cukor­pasz­tá­val is végez szőrtelenítést.

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség