Mit jelent a tar­tós smink (sminktetoválás)?

Mit jelent a tartós smink (sminktetoválás)?

A smink­te­to­vá­lás egy 4000 éves eljá­rás, amely a leg­utóbbi 15 évben vált divattá. A smink­te­to­vá­lás (mik­ro­te­to­vá­lás­nak is neve­zik) szí­nezőa­nya­got visz be tar­tó­san a bőrbe. Sok­ol­da­lúan alkal­maz­ható, íme néhány példa:

Szem­öl­döks­mink, szem­kon­túr, száj­kon­túr, a tel­jes száj for­má­já­nak újra­ala­kí­tása, mell­bimbó udva­rá­nak kiala­kí­tása (az emlőel­tá­vo­lí­tást követő rekonst­ruk­ciós műtét után), seb­hely elfe­dése túl– és alul­pig­men­tált seb­he­lyek­nél (égési sérül­tek és viti­li­gó­val ren­del­kező páci­en­sek), seprű­véna elfe­dése, haj­után­zat körül­írt, fol­tos kopaszodásnál.

Régeb­ben csak az elit és nagyon gaz­dag réteg enged­hette meg magá­nak ezt az eljá­rást. Ma már a meg­újult tech­ni­ká­nak köszön­hetően min­denki szá­mára elér­hető az ára.

Hogyan készít­hető a sminktetoválás?

A Sof­Tap® mód­szer­rel vég­zett smink­te­to­vá­lás kézi eljá­rás­sal tör­té­nik. A Sof­Tap® a Sof­Tap Per­ma­nent Cos­metics cég bejegy­zett véd­je­gye. A mód­szer során külön­féle, apró, külön­álló tűk soro­za­tát hasz­nál­juk, ame­lyet a pig­ment­ke­ve­rékbe már­tunk, majd bejut­tat­juk a bőrbe a ven­dég kíván­sá­gá­nak meg­fe­lelő kivi­tel­ben és formában.

Mi a Sof­Tap® eljárás?

A Sof­Tap® eljá­rás nem­zet­közi véd­jegy­ol­ta­lom alatt áll. Csak a cég által kikép­zet­tek jogo­sul­tak az eljá­rás hasz­ná­la­tára. A Sof­Tap® tech­nika más mód­sze­rek­kel össze­ha­son­lítva egy rend­kí­vül kímé­le­tes, jól kéz­ben tart­ható és biz­ton­sá­gos mód­szer. Olyan kímé­le­tes, hogy sok­szor felü­leti érzés­te­le­ní­tésre sincs szükség.

Miért része­sí­tik a ven­dé­gek előny­ben a Sof­Tap® eljá­rást más smink­te­to­váló eljá­rá­sok­kal szemben?

Ez a leg­kí­mé­le­te­sebb és leg­ké­nyel­me­sebb eljá­rás, és a leg­in­kább ter­mé­sze­tes ered­mény érhető el vele. A vég­ered­mény lát­vá­nya ter­mé­sze­tes, lágy, egyen­le­te­sen finom rajzolatú.

Biztonságos?

Ter­mé­sze­te­sen! A Sof­Tap® tech­nika rend­kí­vül biz­ton­sá­gos. Min­den eljá­rás­hoz új pig­men­te­ket hasz­ná­lunk, ame­lyek biz­ton­sá­gos szer­vet­len össze­tevők­ből áll­nak. Kizá­ró­lag egy­szer hasz­ná­la­tos tűket, spa­tu­lá­kat és kefé­ket alkal­ma­zunk. A többi készü­lé­ket hideg vagy meleg ste­ri­li­zá­lási eljá­rás­sal ala­po­san fertőt­le­nít­jük. Pont-​tesztet is végez­he­tünk az eljá­rás előtt a bőr egyéni altó­nu­sá­nak meg­fe­lelő szín töké­le­tes kivá­lasz­tása érde­ké­ben. A friss pig­men­tet a tűk jut­tat­ják be a bőrbe, miköz­ben gyen­gé­den a bőr­höz érintve moz­gat­juk őket, így érjük el, hogy a fes­ték­anyag tar­tó­san a bőr­ben marad­jon. A hagyo­má­nyos teto­váló eljá­rá­sok­nál egy rezgő tű nyomja a pig­men­tet a bőrbe. A Sof­Tap® eljá­rás­nál a tűt kímé­le­te­sen érint­jük a bőr­höz, így jut­tat­juk be a pig­men­tet. Ez hatá­ro­zott különb­sé­get jelent a fáj­da­lom­ér­zé­ke­lés terén. A leg­több ven­dég, aki­nek koráb­ban hagyo­má­nyos teto­váló készü­lék­kel készí­tet­tek smink­te­to­vá­lást, iga­zolja azt a tényt, hogy a Sof­Tap® eljá­rás messze kímé­le­te­sebb, és a bőr is gyor­sab­ban gyó­gyul. A Sof­Tap® fes­té­kek kiváló minő­sí­té­sü­ket ter­mé­sze­tes hatá­suk­nak is köszön­he­tik. Sűrűek, dúsak, kré­mes kon­zisz­ten­ci­á­júak, amely lehetővé teszi, hogy a smink­te­to­vá­lást készítő szak­em­ber tel­je­sen kéz­ben tart­hassa a színválasztást.

A smink­te­to­vá­lás­sal

 • időt taka­rít meg
 • pénzt taka­rít meg
 • a szem­öl­dök vas­ta­gabbá tehető
 • a saját ter­mé­sze­tes adott­sá­gok kiemelhetőek
 • az ajkak tel­tebbé tehetőek
 • hatá­ro­zot­tabb ajak­kon­túr készíthető
 • az egyenlőt­len vagy kes­keny száj korrigálható
 • a hiá­nyos szem­öl­dök kitölthető
 • egyedi szem­öl­dök­vo­nal­lal a kiné­zet fia­ta­labbá tehető

Külö­nö­sen azok szá­mára java­sol­juk, akik

 • ébre­dés­kor már kifo­gás­ta­lan smin­ket szeretnének
 • fárasz­tó­nak talál­ják a smink­jük elkészítését
 • nem lát­nak elég jól, hogy smin­kel­jék magukat
 • spor­tol­nak (úszás, futás, bicik­li­zés, aerobic)
 • a szo­ká­sos smink-​anyagokra allergiásak

A követ­kező eljá­rá­so­kat ajánljuk

1. Tar­tós szem­öl­döks­mink

 • annak, aki elvesz­tette szem­öl­döke egy részét, amely már vár­ha­tóan nem nő vissza
 • annak, aki hosszabb szem­öl­dö­köt sze­retne, hogy von­zóbb­nak és fia­ta­labb­nak lássék
 • annak, aki csök­ken­teni sze­retné szem­öl­dök­vo­nala erősségét

A meg­fe­lelően kiala­kí­tott szemöldök:

 • egy hosszú­kás arcot ová­li­sabbá tesz
 • egy kerek arcot megkeskenyít
 • a közel­álló sze­me­ket egy­más­tól eltávolítja
 • a távol­álló sze­me­ket egy­más­hoz köze­lebb hozza
 • a túl nagy kerek sze­met kisebbé teszi
 • a kes­keny vágású sze­met kere­kebbé teszi
 • a szé­les orrot kes­ke­nyebbé teszi

2. Tar­tós száj­kon­túr

 • hatá­ro­zot­tabb kör­vo­na­lat ad az ajkaknak

3. Tar­tós ajak­fes­tés

 • spor­toló nőknek
 • akik­nek látási prob­lé­máik vannak
 • akik sze­re­tik a kényelmet
 • aki­nek kékes száj­színé van

4. Tar­tós ajak­for­má­lás

 • azok­nak, akik­nek kes­keny, kicsi vagy aszim­met­ri­kus ajka van és sze­retné meg­na­gyob­bí­tani vagy meg­vál­toz­tatni az alak­ját a sok­kal szebb kiné­zet érdekében

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség