Mit tehe­tünk a narancsbőr ellen?

Mit tehetünk a narancsbőr ellen?

A narancsbőr, más néven cellu­lit szinte kizá­ró­lag a nők­nél elő­for­duló, a bőr görön­gyös, narancs­héjra emlé­kez­tető elvál­to­zá­sára utal. Noha a nők túl­nyomó több­sé­gét érinti, s esz­té­ti­kai szem­pont­ból zavarja, a narancsbőr nem ter­mé­sze­tes jelen­ség, hanem sok­kal inkább egy mögöt­tes prob­lé­mára vagy hely­te­len élet­módra utaló jel­zés, megnyilvánulás.

A narancsbőr egyik „érde­kes­sége”, hogy a túl­nyomó részt hely­te­len táp­lál­ko­zás és élet­vi­tel követ­kez­té­ben ma már a fia­ta­lo­kat sem kíméli. A másik pedig, hogy noha egy túl­sú­lyos sze­mély ese­tén nagyobb a kiala­ku­lá­sá­nak való­színű­sége, a sovány test­al­kat még nem garan­cia a cellulit-​mentes feszes combokra!

Ha meg­ért­jük, miért és hogyan ala­kul­hat ki a narancsbőr, könnyeb­ben átlát­juk, hogy mit tehe­tünk ellene.

A narancsbőr kialakulása

A narancsbőr kiala­ku­lá­sát a női kötő­szö­vet jel­lege teszi lehetővé. A fér­fiak kereszt­szá­las kötő­szö­ve­te­i­vel ellen­tét­ben a nők kötő­szö­ve­tei pár­hu­za­mo­sak, és nagy mér­ték­ben, könnyen tágul­nak. Akkor beszé­lünk narancsbőrről vagy cellu­litról, ami­kor meg­vál­to­zik a bőr alatti laza, ros­tos kötő­szö­vet alap­ál­lo­má­nya, a kötő­szö­ve­tek meg­nyúl­nak, a bőr fel­színé pedig rücs­kössé és görön­gyössé válik.

A nem meg­fe­lelő élet­vi­tel (hely­te­len táp­lál­ko­zás, kevés moz­gás, hal­mo­zott kör­nye­zeti ártal­mak…) követ­kez­té­ben a szer­ve­zet nem képes meg­sza­ba­dulni a túl­zott mennyi­ség­ben bevitt méreg­anya­gok­tól, így kény­te­len azo­kat zsírba bur­kolva elrak­tá­rozni. A sej­tek a lera­kó­dott zsír és folya­dék követ­kez­té­ben meg­duz­zad­nak, las­sít­ják a vér– és nyi­rok­ke­rin­gést, vala­mint az anyag­cse­rét. A meg­na­gyob­bo­dott zsír­sej­tek által elő­idé­zett göd­röcs­kék a bőr felső hám­ré­tege alatt dudo­rok­ként lát­ha­tóvá válnak.

A női test leg­in­kább a com­bo­kon, a fené­ken, a hason és a karo­kon képes nagyobb mennyi­ségű zsír rak­tá­ro­zá­sára, így a cellu­lit is első­sor­ban eze­ken a helye­ken jele­nik meg.

A narancsbőr kiala­ku­lá­sá­nak elsőd­le­ges tényezői

1. Hely­te­len táp­lál­ko­zás

Vita tár­gya, hogy mit értünk pon­to­san hely­te­len táp­lál­ko­zá­son, és mi lenne ennek ellen­kezője: az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás. Van azon­ban néhány pont, ami­ben egyetérthetünk:

  • Ami­kor a kaló­ria fogyasz­tá­sunk meg­ha­ladja szer­ve­ze­tünk ener­gia igé­nyét, kény­te­le­nek leszünk a fölös ener­giát zsír for­má­já­ban elraktározni.
  • Minél több nem ter­mé­sze­tes ada­lék­anyag kerül szer­ve­ze­tünkbe (tar­tó­sí­tó­sze­rek, fino­mí­tott vagy hor­mon­ke­zelt élel­mi­sze­rek stb.), a test­ben rekedt méreg­anya­gok követ­kez­té­ben egyre nehe­zebb fenn­tar­tani a töké­le­tes testmű­kö­dést, s nő a beteg­sé­gek vagy egyéb nem opti­má­lis fizi­kai álla­po­tok (elhí­zás, narancsbőr…) kiala­ku­lá­sá­nak a lehetősége.

2. Túl­súly

A zsír­sej­tek mére­tüktől és mennyi­sé­güktől fogva egy túl­sú­lyos sze­mély­nél nagyobb mér­ték­ben kor­lá­toz­zák a vér– és nyi­rok­ke­rin­gést, s így elő­se­gí­tik a salak­anya­gok lera­kó­dá­sát, ami végül cellu­lit képző­dé­sé­hez vezet.

3. Kevés moz­gás

A nem ele­gendő test­moz­gás követ­kez­té­ben rom­lik a szer­ve­zet vér­ke­rin­gése és anyag­cse­réje, ami fokozza a méreg­anya­gok lera­kó­dá­sát, vala­mint csök­kenti a zsí­ré­ge­tés lehetőségét.

4. Hor­mon­za­var

Az öszt­ro­gén nevű női hor­mon mennyi­sé­gé­nek növe­ke­dése (pl. fogam­zás­gátló tab­let­ták követ­kez­té­ben) elő­se­gíti a zsír és víz táro­lá­sát, s ezen keresz­tül a cellu­lit kialakulását.

A narancsbőr keze­lés — Mit tehe­tünk a narancsbőr ellen?

A narancsbőr, cellu­lit keze­lés kul­csa a vér­ke­rin­gés és az anyag­csere hely­re­ál­lí­tá­sá­ban, vala­mint a méreg­anya­gok­tól való meg­sza­ba­du­lás­ban van. Ebből kifo­lyó­lag az aláb­biak nyújt­hat­nak segít­sé­get a narancsbőr ellen:

  • Egész­sé­ges táplálkozás;
  • Rend­sze­res testmozgás;
  • Napi 23 liter folya­dék­be­vi­tel (ásvány­víz vagy pl. zöld tea);
  • Méreg­te­le­nítő kúrák;
  • Loká­li­san (pl. a com­bo­kon) alkal­ma­zott cellu­lit masszázs.

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség