Arcfestés

Arcfestés

Igazi öröm a gye­re­kek­nek, ha végre bele­búj­hat­nak ked­ven­cük bőrébe és így ele­ve­ned­het meg kép­ze­le­tük. Végre igazi orosz­lán, pók­em­ber, bohóc, robot, pil­langó, vagy her­cegnő lehet bárkiből!

De az arc­fes­tés nem csak a gye­re­keké. A felnőt­tek­nek sem kell kima­radni a jóból. Egy érde­kes ábrát, egy szép motí­vu­mot min­denki szí­ve­sen visel, fel­dobva ezzel a szürke hét­köz­na­po­kat, vagy külön­le­gessé téve pél­dául a far­sangi mulatságot.

Felnőt­tek­nek a hen­na­fes­tést is ajánl­juk testdiszítésként.

Arc­fes­tés­hez min­dig spe­ci­á­lis, bőr­ba­rát fes­té­ket használunk.

Kap­cso­lódó cik­kek (1)

Csillámtetoválás

Csil­lám­te­to­vá­lás

A sep­si­szent­györ­gyi gyer­mek­napi ren­dez­vé­nyek kere­té­ben 2014 május 30-​án, pén­te­ken csil­lám­te­to­vá­lás­sal vár­juk a gye­re­ke­ket a sep­si­szent­györ­gyi Erzsé­bet park­ban, illetve a Sugás áru­ház előtt.

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség