Alkalmi sminkek

Alkalmi sminkek

Van­nak éle­tünk­ben külön­le­ges pil­la­na­tok, ami­kor iga­zán szé­pek sze­ret­nénk lenni. Egy roman­ti­kus vacsora, fon­tos találka, csa­ládi ese­mény, szín­ház­lá­to­ga­tás, esküvő vagy bal­la­gás sike­ré­hez nem csak a jól meg­vá­lasz­tott ruha, szép fri­zura, hanem az alka­lom­hoz és az öltö­zék­hez találó smink is szükségeltetik.

Az alkalmi smink kivá­lasz­tá­sá­ban és elké­szí­té­sé­ben a profi smin­kes sok min­dent figye­lembe vesz: az alkal­mat, az év– és nap­sza­kot, a kivá­lasz­tott ruha milyen­sé­gét, a smink viselő­jé­nek szem­szí­nét, arc­be­ren­de­zé­sét, egyé­ni­sé­gét - és sok más apró tényezőt.

A jó smink célja az arc apró hibá­i­nak elrej­tése és az elő­nyös tulaj­don­sá­gok kihang­sú­lyo­zása oly­mó­don, hogy az össz­ha­tás har­mo­ni­kus maradjon.

Az Emese Szép­ség­sza­lon alkalmi smin­kek készí­té­sé­vel, vala­mint smink– és szépség-​tanácsadással segít­heti Önt élete külön­le­ges alkal­ma­ira való fel­ké­szü­lé­sé­ben és az Ön egyé­ni­sé­gé­nek meg­fe­lelő esz­té­ti­kai össz­ha­tás megtalálásában.

Időpont-​egyeztetésért hív­jon tele­fo­non vagy írjon üzenetet!

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség