Arckezelések

Arcun­kon az idő,/saját képét hívja elő,/és az angya­lok végül nem ismer­nek ránk…

- így fogal­mazta meg egy­ko­ron az Omega együt­tes azt, amit mind­nyá­jan tapasz­ta­lunk, ha tükörbe nézünk. Az öre­ge­dés arcun­kon kiülő jeleit ha nem is meg­szűn­tetni, de min­den­kép­pen eny­hí­teni – ezt a célt hiva­tot­tak elérni a koz­me­tika tudo­má­nyá­nak gya­kor­lati alkal­ma­zá­sai. A régi idők uborka– meg narancs-​pakolásai helyett ma már a ter­mé­sze­tes és mes­ter­sé­ges ható­anya­gok gon­do­san kivá­lasz­tott össze­té­tele áll a szak­em­ber ren­del­ke­zé­sére. A teh­nika fejlő­dése pedig lehetővé teszi, hogy minél későbbre tol­juk “az idő saját képé­nek” meg­je­le­né­sét arcun­kon. A siker elen­ged­he­tet­len kel­léke viszont, hogy a ven­dég bőr­tí­pu­sá­nak és bőre álla­po­tá­nak meg­fe­lelő keze­lés­ben része­sül­jön.

Az Emese Sza­lon négy világ­hírű gyártó arc­ke­ze­lési ter­mék­ská­lá­ját ajánlja ven­dé­ge­i­nek:


1. BABOR-​kezelések

 • A SKI­NO­VAGE ter­mék­csa­lád jelen­leg 7 egye­dül­álló mini-​sorozatot és keze­lést rejt, egytől egyig spe­ci­á­lis össze­tevő­kön és fej­lesz­té­se­ken ala­pulva. S hogy mi a legfrissebb?

Nano­cell, azaz növé­nyi őssej­tek a saját bőr­sej­tek rege­ne­rá­lá­sára, afri­kai argan olaj a stesszes bőrre, bor­élesztő a fran­cia Cham­paigne régi­ó­ból a bőr sejt­anyag­cse­ré­jé­nek fel­fris­sí­té­sére, s a sort folytathatnánk.


NANO­CELL — növé­nyi őssej­tek az örök szépségért

ARGAN — argan olaj Arábiából

SELEC­TION — fran­cia pezsgő a bőrnek

MOIST INTENSE — grá­nát­alma a maxi­mum hidratáltságért

MIMI­CAL CONT­ROL — a leg­nép­szerűbb BABOR keze­lés és termék

WRINKLE FIL­LER — hya­lu­ron golyócs­kák­kal az abszo­lut feszesítésért

COMP­LEX C — Vita­min bomba a bőrnek

 • A BABOR HIGH SKIN REFI­NER HSR luxus ter­mék­csa­lád a bőr­öre­ge­dés prob­lé­má­ját orvo­solja annak érde­ké­ben, hogy bőrünk vita­li­tása és fia­tal­sága meg­újul­jon, sőt! El se vesszen! Kényez­tesse és ápolja magát exk­lu­zív, külön­le­ges koz­me­ti­ku­mok­kal! Pró­bálja ki az aktív ható­anya­gok párat­lan ránc­ta­la­nító hatását!

 • A BABOR SYS­TEM GOLD egyedi igé­nyekre sza­bott ter­mék­csa­lád, ahol min­denki meg­ta­lálja az egyéni bőr­tí­pu­sá­nak meg­fe­lelő kozmetikumokat.

2. Académie-​kezelések

A kiváló minő­ségű, pré­mium kate­gó­ri­ájú Aca­dé­mie Sci­en­ti­fi­que de Beauté már­ka­nevű ter­mé­kek kizá­ró­lag pro­fesszi­o­ná­lis csa­tor­nán: koz­me­ti­kai sza­lo­nok­ban, spak­ban és hote­lek­ben kerül­nek érté­ke­sí­tésre. A ter­mé­kek aktív ható­anyag­tar­talma magas, elér­heti akár a 39%-ot is, és ennek köszön­hetően haté­kony választ adnak a nők elvárásaira.

Vala­mennyi keze­lés kézi masszázs­tech­ni­kán ala­pul. A keze­lé­sek egye­dül­ál­lóak és kizá­ró­la­go­sak, emel­lett élmény­szerű wellness-​érzést is biztosítanak.

 • Nagyon víz­hi­á­nyos bőrre a hya­lu­ron­sa­vas, C és E vita­mi­nos Hid­ra­táló és anti-​oxidáns keze­lést ajánlunk.

 • Érett, rán­cos bőrre a Glo­bal anti-​age keze­lés a haté­kony meg­ol­dás: pep­ti­dek, Kal­cium, C-​vitamin és hyaluronsav-​gömböcskék segí­tik a rán­cok kisi­mu­lá­sát. E keze­lés ár-​érték ará­nyát mél­tá­nyol­ták az elbí­rá­lók, ami­kor 2010-​ben koz­me­ti­kai Oscarral díjaz­ták!

 • Ugyan­csak érett, rán­cos bőrre kidol­go­zott eljá­rás a Mik­ro­der­mab­rá­ziós bőr­meg­újító keze­lés arcra és kézre. Tej­sav, sza­li­cil­sav, bio­met­ri­kus pep­ti­dek, vala­mint cékla kivo­nat ható­anya­gai fokoz­zák a bőr ter­mé­sze­tes anyag­cse­ré­jét. A mik­ro­der­mab­rá­zi­ó­ról bőveb­ben a spe­ci­á­lis eljá­rá­sok menü­pont alatt.

 • Az Abso­lute keze­lés oldja a feszült­sé­get, a fáradt­sá­got és kisi­mítja a voná­so­kat. Illó­ola­jok­kal és hát­masszázzsal kom­bi­nált rela­xá­ció, amely meg­nyug­tatja és puhává vará­zsolja a bőrt.

 • Az Exp­ress keze­lés min­den bőr­tí­pusra (és pénz­tár­cára…) aján­lott, rövid, kb. 30 per­ces eljárás.

3. Janssen-​kezelések

A Jans­sen Cos­mece­u­ti­cal csúcs­minő­ségű, pro­fesszi­o­ná­lis arc– és test­ápoló ter­mé­kei ter­mé­sze­tes növé­nyi alap­anya­gok­ból, vala­mint gyógy­sze­ré­szeti és terá­piás össze­tevők kom­bi­ná­ci­ó­já­ból áll­nak. A Jans­sen Cos­mece­u­ti­cal vala­mennyi ter­méke oly módon ápolja a bőrt, hogy köz­ben nem káro­sítja a test és a bőr ter­mé­sze­tes egyen­sú­lyát és védelmét.

 • Az Opus Belle igé­nyes női bőrá­po­lást,
 • a Dr. Roland Sacher mag­nó­lia, kaviár– és gyöngy­ki­vo­na­tot tar­tal­mazó luxus­ke­ze­lést tesz lehetővé.
 • Prob­lé­más bőrre Pure Sec­rets,
 • érzé­keny ros­a­ceás bőrre Sen­si­tive Sec­rets keze­lést ajánlunk.
 • Vegyes bőr­tí­pusra Mixed Sec­rets,
 • hiper­pig­men­tált bőrre a White Sec­rets–keze­lés ajánlott.

4. Sothys-​kezelések

A Sothys a fran­cia koz­me­tika hagyo­má­nyait és a bio­tech­no­ló­giai újdon­sá­go­kat ötvözve külön­le­ges, egyénre sza­bott keze­lé­se­ket kínál vala­mennyi bőr­tí­pusra és problémára.

 • A Sothys homme–keze­lés spe­ci­á­li­san a fér­fi­ak­nak kifej­lesz­tett, a férfi bőr sajá­tos­sá­gait és igé­nyeit maxi­má­li­san figye­lembe vevő eljá­rás. Méreg­te­le­nítő és stresszoldó hatása sem elhanyagolható.

 • A sze­zo­ná­lis (vagy “gour­mand”) keze­lés limi­tált szé­riás keze­lés­so­ro­zat, min­dig az adott évszak­hoz illő aro­ma­anya­got tar­tal­maz, ugyan­ak­kor min­den zseb­hez illeszt­hető, hid­ra­táló és táp­láló hatású tehnika.

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség