Wed­ding Expo 2012

Wedding Expo 2012

2012 már­cius 31-​ikén a sep­si­szent­györ­gyi Sport­csar­nok­ban szer­ve­zett meny­asszo­nyi kiál­lí­tá­son vet­tünk részt. Emese két, külön­le­ges - egy ext­ra­va­gáns és egy roman­ti­kus — meny­asszo­nyi smink­kel mutatta be sza­lo­nunk lehető­sé­geit, pél­dázva ezál­tal az idei sminkt­rend két fő irányát.

Model­lek: Majos Beáta és Gina Tana­sie .

Meny­asszo­nyi ruhák: Prin­cess Bride Sep­si­szent­györgy és Tün­dér­vi­lág Kéz­di­vá­sár­hely. Éksze­rek: Kinga ékszer­bolt Sepsiszentgyörgy.

Héjja Bécónak köszön­hetően az idén is kitűnő fotók illuszt­rál­ják a kiál­lí­tá­son tör­tén­te­ket. Nagyí­tá­sért kat­tint­son a képekre!

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség