Húszas évek stí­lusa, újra

Húszas évek stílusa, újra

Az utóbbi idő­ben újra kere­setté vált a húszas-​harmincas évek sajá­tos divata. Január folya­mán meg­pró­bál­tuk újra­fo­gal­mazni ezt a stí­lust — elké­szült stú­dió­ké­pe­ink­ből kíná­lunk most íze­lítőt a vintage-​kedvelő meny­asszo­nyok­nak — és nemcsak…

Look&Make-up: Beke Emese. Foto: Héjja Bécó és Tünde. Modell: Beke Abi­gél. A képek szerzői jog­vé­de­lem alatt áll­nak. Nagyob­bí­tá­sért kat­tint­son a fotóra.

Kap­cso­lódó cik­kek (1)

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség