Új! Dr.Skin 4 in 1

Új! Dr.Skin 4 in 1

Meg­ér­ke­zett sza­lo­nunkba a Dr.Skin 4 in 1!

MI A DR. SKIN?

A Dr. Skin der­ma­tokozme­ti­kai készü­lék négy kezelő­fe­jé­vel gon­dos­ko­dik a bőr tel­jes­körű meg­tisz­tí­tá­sá­ról és ápo­lá­sá­ról. Arc­tisz­tí­tás­hoz váku­um­mal kom­bi­nált gyé­mánt­fe­jes abrá­ziós fej, mély­ré­tegű ható­anyag bevi­tel­hez két­féle méretű, kék és vörös LED fénnyel kiegé­szí­tett elekt­ro­po­rá­ciós kezelő­fej áll ren­del­ke­zésre. Az Y kezelő­fej pedig mik­ro­áram­mal sti­mu­lálja az arc izmait a fesze­sebb kon­tú­ro­kért. Ez a kezelőfej-​összeállítás való­ban párat­lan!

GYÉ­MÁNT­FE­JES MIK­RO­DER­MAB­RÁ­ZIÓ

A gyé­mánt­fe­jes mik­ro­der­mab­rá­zió spe­ci­á­lis tip­jei mecha­ni­ku­san távo­lít­ják el az elhalt hám­sej­te­ket a bőr felső réte­géről. A vákuum amel­lett, hogy fel­szívja az eltá­vo­lí­tott kera­tint, ser­kenti a terü­let vér­ke­rin­gé­sét.

MUL­TI­PO­LÁ­RIS ELEKT­RO­PO­RÁ­CIÓ

A két­féle méretű mul­ti­po­lá­ris elekt­ro­po­rá­ciós kezelő­fej inva­zív beavat­ko­zás nél­kül, mikro-​áramok segít­sé­gé­vel ide­ig­le­nes csa­tor­ná­kat nyit a bőr­ben, amely lehetővé teszi az össze­tevők beha­to­lá­sát (akár nagyobb mole­ku­la­mé­ret ese­tén is) a mélyebb bőr­ré­te­gekbe.

DOUBLE LIF­TING

A Double lif­ting kezelő­fej pozi­tív és nega­tív elekt­ró­dája között átfo­lyó finom impul­zu­sok tor­náz­tat­ják az arc izmait, ezál­tal fesze­sebb kon­tú­ro­kat ered­mé­nyez­nek.

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség