BDR: beauty-​defect-​repair

bdrA bdr egy hosszan­tartó bőr­meg­újí­tás a koz­me­tika és az orvosi koz­me­to­ló­gia hatá­rán. Sok­kal haté­ko­nyabb mint a gyü­mölcs­sa­vas, vagy a mik­ro­der­mab­rá­ziós keze­lé­sek, mert lénye­ge­sen több annál.

A beauty-​defect-​repair (bdr) mód­szer több év kuta­tás ered­mé­nye­ként jött létre, ame­lyet ma már világ­szerte sike­re­sen alkal­maz­nak az erre sza­ko­so­dott koz­me­ti­ku­sok. A keze­lé­sek haté­kony­sága abban rej­lik, hogy az aktív ható­anya­go­kat köz­vet­le­nül a bőr azon réte­gébe jut­tat­juk, ahol a hatá­su­kat való­ban kifejtik.

A bdr keze­lés több spe­ci­á­lis eljá­rás­ból áll. Az arc, nyak és dekol­tázs letisz­tí­tása után gyü­mölcs­sa­vas fel­színi– és mély­hám­lasz­tást vég­zünk. Ezt követi a bőr­csi­szo­lásra emlé­kez­tető peel­in­ge­zés.

Wellness-​élményt nyújtó spe­ci­á­lis masszá­zsok követ­kez­nek (energia-​, nyi­rok­masszázs) a sor­ban. Mik­ro­fi­nom­ságú tűs „pöttyö­zés” után az aktív ható­anya­gok (kol­la­gén, hya­lu­ron­sav, argi­re­lin) bőrbe való bejut­ta­tása tör­té­nik. A bőr azon rétege, ahol a ter­mé­sze­tes rege­ne­ráló folya­ma­tok zaj­la­nak, ezen eljá­rás nél­kül a leg­több koz­me­ti­kum szá­mára rejtve marad. A mik­ro­per­fo­rá­ciós eljá­rás azon­ban meg­nyitja, így a ható­anya­gok köz­vet­le­nül a bőr szö­ve­te­ibe jut­nak. A bőr saját kol­la­gén ter­me­lé­sét akti­vál­juk, amely ennek hatá­sára fesze­sebbé, tömö­rebbé, struk­tu­rál­tabbá válik.

A keze­lés befe­jező sza­ka­szá­ban hűsítő gél­masz­kot helye­zünk az arcra. Az érté­kes ható­anya­gok bejut­ta­tá­sát spe­ci­á­lis fény­te­rá­pi­á­val is segítjük.

Nagyobb fel­bon­tású fel­vé­te­lek meg­te­kin­té­sé­hez kat­tint­son az alábbi képekre!

© Copy­right emese​.ro 2011. Min­den jog fenn­tartva. Web­de­sign: www​.voi​dart​.ro

site­map | elér­hető­ség